เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ

คำขอใช้บริการอำนวยความสะดวกในการยื่นขอวีซ่า

ข้าพเจ้า “ผู้ใช้บริการ” ขอแสดงเจตจำนงค์เพื่อเข้าใช้บริการของบริษัท สปา คอมปานี แบงค์คอค จำกัด (“สปา คอมปานี”) สำหรับบริการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่ข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์ในการยื่นคำขอรับวีซ่าของต่างประเทศ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้:

 1. สปา คอมปานี จะให้ข้อมูลและคำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และข้อปฏิบัติ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการยื่นขอวีซ่าที่ผู้ใช้บริการประสงค์
 2. สปา คอมปานี จะจัดเตรียม รวบรวม จัดทำแปล และยื่นคำขอรับวีซ่าและเอกสารประกอบรายการต่างๆ เพื่อและในนามของผู้ใช้บริการ ซึ่ง สปา คอมปานี จะมีการคิดค่าธรรมเนียมการแปลเอกสารนั้นๆ ด้วย
 3. สปา คอมปานี จะติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประจำสถานทูต สถานกงสุล และ/หรือ หน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาและออกวีซ่าแก่ผู้ใช้บริการ
 4. สปา คอมปานี จะอำนวยความสะดวกในการนัดหมาย นัดสัมภาษณ์ ระหว่างผู้ใช้บริการกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประจำสถานทูต สถานกงสุล และ/หรือ หน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่
 5. สปา คอมปานี จะติดตามผลในระยะต่างๆ ยื่นเอกสารเพิ่มเติมตามที่เจ้าหน้าที่ร้องขอ และรับเล่มหนังสือเดินทางของผู้ใช้บริการที่ได้รับวีซ่าแล้ว

ในการนี้ ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับในเงื่อนไขแต่ละข้อของการให้บริการของสปา คอมปานี ดังนี้:

 1. สปา คอมปานี จะให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ เฉพาะภายในขอบเขตการบริการที่ระบุไว้ตามข้อ 1) ถึง 5) ข้างต้นเท่านั้น
 2. สปา คอมปานี มิได้เป็น และไม่มีหน้าที่หรือความรับผิดในการเป็นผู้ค้ำประกันเพื่อประโยชน์ในการเดินทางให้กับผู้รับบริการแต่อย่างใด ไม่ว่าในส่วนของการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทยหรือการเดินทางเข้าและพำนักอยู่ในประเทศปลายทาง
 3. เพื่อตอบแทนการบริการของสปา คอมปานี ผู้ใช้บริการตกลงที่ชำระค่าบริการเป็นเงินจำนวนหนึ่งตามรายการราคาอย่างเป็นทางการ แก่สปา คอมปานี ซึ่งจะเรียกเก็บเมื่อได้รับอนุมัติงานและเริ่มการทำวีซ่า
 4. การพิจารณา การอนุมัติ การออกวีซ่า ฯลฯ ล้วนอยู่ภายใต้ดุลยพินิจเต็มและเอกสิทธิ์โดยเฉพาะของสถานทูต สถานกงสุล และ/หรือ หน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาและออกวีซ่าของประเทศที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คำขอของผู้ใช้บริการอาจถูกปฏิเสธหรืออนุมัติอย่างมีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งโดยที่หน่วยงานดังกล่าวไม่จำเป็นต้องให้เหตุผลใดๆ แก่การดังกล่าวก็ได้ ทั้งนี้ สปา คอมปานี ไม่อาจรับประกันได้ว่าผู้ใช้บริการจะได้รับวีซ่าตามที่ร้องขอไป
 5. สปา คอมปานี ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าบริการที่ได้รับไว้ตามข้อ 3 แก่ผู้ใช้บริการ ในกรณีที่คำขอรับ วีซ่าถูกปฏิเสธ ด้วยเหตุผลอื่นใดที่มิใช่เพราะความผิดพลาดหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของสปา คอมปานี
 6. ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลต่างๆ ที่เปิดเผยในคำขอรับวีซ่าและบรรดาเอกสารประกอบ และที่ได้ให้ต่อเจ้าหน้าที่ในการสัมภาษณ์วีซ่า (หากมี) โดยสปา คอมปานี เป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกในการสื่อสารหรือถ่ายทอดข้อมูลดังกล่าวลงในเอกสารหรือต่อเจ้าหน้าที่เท่านั้น ผู้ใช้บริการยอมรับและเข้าใจว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นส่วนประกอบสำคัญในการพิจารณา อนุมัติและออกวีซ่าแก่ผู้ใช้บริการ
 7. ขึ้นอยู่กับกฎระเบียบของแต่ละสถานที่ ผู้ใช้บริการอาจถูกร้องขอให้ไปแสดงตนด้วยตนเอง, เข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่า และให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ ณ สถานทูต สถานกงสุล และ/หรือ หน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ ซึ่งหากมีกรณีดังกล่าว สปา คอมปานี จะแจ้งต่อผู้ใช้บริการเป็นการล่วงหน้าเพื่อนัดหมายอีกครั้งหนึ่ง โดยเจ้าหน้าที่ของสปา คอมปานี จะไปอยู่ ณ สถานที่ดังกล่าวเพื่อคอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการด้วย

การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข ในการใช้บริการ

ข้าพเจ้า ผู้ใช้บริการ ได้อ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาข้างต้นในแต่ละข้ออย่างถ่องแท้แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่ออิเล็คโทรนิคไว้ข้างท้ายนี้เพื่อยอมรับเงื่อนไขการให้บริการของสปา คอมปานี ต่อไป การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข ในการใช้บริการ ณ บริษัท สปา คอมปานี แบงค์คอค จำกัด   ด้วยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า “ผู้ใช้บริการ” ณ บริษัท สปา คอมปานี แบงค์คอค จำกัด (“สปา คอมปานี”) จัดทำขึ้นไว้เพื่อแสดงว่า ก่อนที่ข้าพเจ้าจะเริ่มเข้ารับบริการ ณ สปา คอมปานี ข้าพเจ้าได้อ่านทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงลักษณะบริการที่จะได้รับจาก สปา คอมปานี รวมถึงข้อจำกัดของบริการ จึงได้ตกลงยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ ณ สปา คอมปานี ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้:

 1. การให้บริการทั่วไปของสปา คอมปานี

ก. สปา คอมปานี เป็นหนึ่งในผู้รับเหมางาน (Outsourcing Company) สำหรับส่วนงาน call center/ helpdesk center ให้กับ spa-company.com (“เว็บไซต์”) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการเว็บไซต์ที่ก่อตั้งขึ้นในยุโรป โดยสปา คอมปานี ได้รับมอบหมายหน้าที่งานให้เป็น call center/ helpdesk center (ศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรื่องทั่วไปทางโทรศัพท์เพื่อสนับสนุนการใช้งาน) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นผู้ใช้เว็บไซต์ในประเทศไทย

ข. สปา คอมปานี จะให้บริการช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ ในด้านวิธีการใช้งาน ปัญหาทางเทคนิค ข้อมูลเฉพาะต่างๆ ฯลฯ เพื่อที่ผู้ใช้เว็บไซต์ในประเทศไทยสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ได้ตรงตามความต้องการมากที่สุด

ค. สปา คอมปานี มิได้เป็นผู้ให้บริการจับคู่งาน การจัดหางาน การรับคนเข้าทำงาน หรือการกระทำในลักษณะอื่นใดที่คล้ายคลึงกันต่อผู้ใช้บริการ หากผู้ใช้บริการผู้ใดประสงค์มองหาโอกาสในการทำงาน โปรดติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลและสมัครงานตำแหน่งนั้นโดยตรงต่อนายจ้างที่ท่านประสงค์โดยตัวท่านเอง ทั้งนี้ สปา คอมปานี จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ช่วยเหลือ หรือกระทำการใดๆ ในส่วนของการสมัครและรับเข้าทำงานดังกล่าว

ง. ในการขอความช่วยเหลือ คำปรึกษา และ/หรือคำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ ผู้ใช้บริการอาจติดต่อสปา คอมปานี ได้ในระหว่างเวลาทำการ (00 น. ถึง 17.00 น.) วันทำการ (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ผ่านช่องทางการติดต่อดังต่อไปนี้:

– ติดต่อด้วยตนเอง ณ สำนักงานของสปา คอมปานี

– โทรศัพท์ หมายเลข 098-654-4280

– ส่งข้อความหาเราได้ที่นี่

 1. การให้บริการเพิ่มเติมของสปา คอมปานี เนื่องจากเงื่อนไขและข้อกำหนดของเว็บไซต์กำหนดให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์เป็นครั้งแรกจะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้กับทางเว็บไซต์ก่อนการใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งบรรดาข้อมูลต่างๆ ที่ต้องกรอกจะต้องใช้ภาษาอังกฤษ และอาจมีข้อมูลทางเทคนิคหรือเฉพาะทางบ้าง ดังนั้น หากผู้ใช้บริการประสงค์ ผู้ใช้บริการอาจร้องขอบริการเพิ่มเติมจากสปา คอมปานี เพื่อให้ช่วยเหลือในการจัดทำคำแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษในลักษณะและแนวทางที่เหมาะสมต่อการใช้งานในเว็บไซต์ได้ โดยการให้บริการเพิ่มเติมนี้เป็นการให้บริการที่มีค่าใช้จ่าย
 1. ค่าบริการ 3.1  การให้บริการทั่วไปของสปา คอมปานี ตามข้อ 1. ข้างต้น ไม่มีค่าใชจ่าย เนื่องด้วยเป็นเพียงบริการบนฐานของการเป็น call center/ helpdesk center หรือหน่วยงานฝ่ายสนับสนุน 3.2  การให้บริการเพิ่มเติมของสปา คอมปานี ตามข้อ 2. ข้างต้น ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าบริการตามรายการราคาอย่างเป็นทางการ ให้แก่สปา คอมปานี โดยสปา คอมปานีจะเริ่มต้นให้บริการต่อเมื่อได้รับชำระค่าบริการเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น
 1. ข้อจำกัดอำนาจและความรับผิด

ก. สปา คอมปานีมิได้เป็นผู้ดำเนินงานของเว็บไซต์ มิได้มีอำนาจหรือได้รับมอบอำนาจให้สามารถทำนิติกรรมเพื่อให้มีผลเป็นการผูกพันเว็บไซต์

ข. นิติสัมพันธ์ระหว่างสปา คอมปานี และ เว็บไซต์ เป็นไปตามสัญญาจ้างเหมางาน (Outsourcing Agreement) บนลักษณะของสัญญาจ้างทำของ โดยที่เว็บไซต์จ้างสปา คอมปานี เพื่อให้ดำเนินงานเป็น call center/ helpdesk center ในส่วนประเทศไทยให้กับเว็บไซต์ สปา คอมปานี มิได้เป็นหุ้นส่วน กิจการ่วมค้า คอนซอร์เตียม ผู้แทน นายหน้า ตัวแทน สาขา สถานประกอบการ หรืออย่างอื่นใดให้แก่เว็บไซต์ในประเทศไทย

ค. การเข้าใช้เว็บไซต์นั้นต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของเว็บไซต์เป็นต่างหาก การใช้หรือยังคงใช้เว็บไซต์ต่อไปให้ถือว่าเป็นการที่ผู้ใช้บริการยอมรับซึ่งเงื่อนไขและข้อกำหนดของเว็บไซต์นั้นแล้วด้วย สปา คอมปานี จะไม่มีความรับผิดใดในข้อโต้แย้ง ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นั้น ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในส่วนของผู้ใช้บริการหรือเว็บไซต์ก็ตาม

ง. สปา คอมปานี จำกัดความรับผิดต่อเฉพาะกรณีที่สปา คอมปานีได้ให้ข้อมูลที่ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ รวมถึงการจัดทำคำแปลที่ผิดพลาด คลาดเคลื่อนหรือตกหล่นไปในสาระสำคัญของบรรดาเอกสารที่ให้บริการจัดทำคำแปลเท่านั้น

Legal

Legal Terms Quick Guide – as nobody likes to read 137 pages of terms & conditions, we highlighted the few most important ones

Explanation of Terms: Spa Company Bangkok – provider, Thai Therapist approved for job – employee

 1. Privacy & Data Collection – Provider strictly adheres to international and Thailand standards, when it comes to privacy & data collection. We use private information strictly for personal use and never disclose information to third parties
 2. Sharing of personal data to approved candidates – every successful employee for client will receive all the personal details of your company, including the business registration & passport page, as this is requirement of Thai authorities to fight human trafficking
 3. Service disclaimer – provider is an agent, that is not responsible for any contract fulfilment between therapist (employee) and employer.
 4. Guarantee of Service – provider offers full guarantee in recruiting. If therapist (employee) cancels the approval process within or after 10 days of approval, the client is entitled for a selection of new therapist. In case of Purchasing Product “Therapist Light” or “Therapist All-Inclusive”, the provider will guarantee the employee or employee replacement until the flight overseas. In an unlikely event of employee cancellation after approval, the provider will replace the employee with another successful employee but is not entitled to cover losses in document processing, profit losses or any other expenses incurred in processing the therapist.
 1. Refunds – Full refunds are available strictly and only before any employee approval is done. Client should write the refund request to “client@spa-company.com”. If there was no approval of employee made, the provider will refund unused funds within 15days to client’s bank account. Bank fees are payable by the client.
 2. Approval – on our website, when Client approves the Employee, the Employee have 24 hours to approve the Job. After 24 hours mark, the approval is deemed unsuccessful. The Approval on both sides (Client and Employee) is deemed as end selling point and is considered as fulfilling the contract. If Client purchased Therapist Light or Therapist All-inclusive they will carry on with additional services (such as explaining the contract, visa documents etc)
 3. Limitations of data accuracy – Provider has several verification and check mechanisms to ensure the data of Employees are as accurate as possible, however we do not bear any responsibility for personal data correctness. Provider is not liable for misinterpretation of data or for wilful distortion of the data by either Client or Employe

Below is the online Contract

CLIENT Co., Ltd. represented, by director, as the client (hereinafter: the “Client”) as entered details into website and SPA COMPANY BANGKOK Co Ltd. Bangkok, Thailand, represented by , director, as the service provider) (hereinafter: the “Service provider”) hereinafter jointly referred to as the “Parties” or separately the “Party”

SERVICE AGREEMENT

Article 1: SUBJECT AND SCOPE OF BUSINESS COOPERATION

 1. The Parties hereto acknowledge as follows:

a. Client is in business for providing Spa and Massage services to clients and is willing to outsource the hiring, visa and residency process to Service Provider online at www.spa.company.com website. Client will pay for Services of Service provider

b. Service provider is in business to provide Spa personnel and working visa and residency services, and is willing to provide Spa personnel to Client

 1. In accordance with determinations described in foregoing Article, the Parties hereby regulate their mutual rights and obligations in regard to the providing of following specific services, whereby the Service provider shall:

a. undergo a Selection of future employees of the Client, meaning to seek out and select candidates for this employment, who are to provide authentic, traditional Thai massage for medical and therapeutic purposes as well as for the purposes of relaxation and health improvement;

b. Ina case of Client Purchase (Therapist All-incluysive package) Provider will do all required and necessary administrative documents, formalities and actions for selected employees, especially related to the acquisition of:

– work permits for employees of the client domicile,
– residence permits for employees of the client domicile,
– entry and residence visas for employees of the Client domicile.

 1. Within the scope of the services as defined in Paragraph 1 of this Article, Service provider shall determine and check the education, skills, health and capability of the future employees of the Client and undertake all other necessary actions in order to determine that they are suitable for the job, that they meet legal requirements and the requirements of the Client and that they are willing to work for the Client. Service provider shall also explain to the potential clients the job, the necessary requirements and all other implications arising from their potential employment by the Client. These information will be clearly visible on the website.
 1. In order to enable the Client to choose future employees, the Service provider shall deliver to the Client a report on each of the potential employees, together with the relevant documents and of the potential risks involved in any employees ability to work, enter into work contract and any other hazards involved.
 1. Client shall organise transportation of the future employees of the Client to the Domicile of Client and provide all documents related to visa processing.
 1. Client can choose the following:

a. which services and when will be requested or ordered from the Service provider,

b. which of the potential employees provided by the Service provider will be accepted or rejected

c. what type of contract will be offered by the Client to the Employee.

Article 2: OBLIGATIONS OF THE SERVICE PROVIDER

 1. As requested by the Client, the Service Provider undertakes to fulfill all demands related to the performance of services defined in Article 2 of this Agreement as well as to protect the interests of the Client related to the fulfillment of the obligations arising from this Agreement.
 1. The Client undertakes to send to the Service provider the request for performance of services defined  in Article 2 of this Agreement, including a list of all necessary documents outside of Thailand.
 1. Acceptance Letter is part of the contract as appendix no 1. The Acceptance Letter states which employees will be offered working contract. Acceptance Letter signed by both parties is subject to invoicing of the services as stated in Article 5 paragraph 1. The Service provider will replace the Accepted therapist at their own cost, should they cancel before arriving to their destination country of workplace

Article 3: OBLIGATIONS OF THE CLIENT

 1. Client undertakes to pay all due monetary obligations incurred as a result of services ordered form the Service provider in accordance with Order

Article 4: DURATION OF THE AGREEMENT

 1. This Agreement shall become effective on the date of execution of this Agreement by both Parties and shall remain in full force indefinitely, until termination in accordance with Article 8 of this Agreement. The purpose of agreement is finished as soon as the Employees are Approved.

Article 5: GUARANTEE OF REFUND

 1. The Client can opt out of contract and demand full refund when:

a. there has been “Zero” approval of therapist, in which the Provider will pay full Refund within 15 days

b. there has been some Approval of therapist, but not the full number of filled position, in which case the Client will receive partial unused refund within 15 days

c. the contract has been fulfilled, but the client has to provide reasonable explanation of cancellation and the employee have to confirm the version of the client to avoid bypassing Provider of their service

d. In most honest cases, there will be a full refund, but If there is any attempt of bypassing Provider, this will be deemed as Breach of Contract and no Refund will be provided.

Article 6: ENTRY INTO FORCE

 1. This Agreement shall enter into force when Provider receives Funds into Bank Account.

Already Paid

You already paid for this job. Please contact us if you have any questions.