เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ

คำขอใช้บริการอำนวยความสะดวกในการยื่นขอวีซ่า

ข้าพเจ้า “ผู้ใช้บริการ” ขอแสดงเจตจำนงค์เพื่อเข้าใช้บริการของบริษัท สปา คอมปานี แบงค์คอค จำกัด (“สปา คอมปานี”) สำหรับบริการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่ข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์ในการยื่นคำขอรับวีซ่าของต่างประเทศ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้:

 1. สปา คอมปานี จะให้ข้อมูลและคำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และข้อปฏิบัติ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการยื่นขอวีซ่าที่ผู้ใช้บริการประสงค์
 2. สปา คอมปานี จะจัดเตรียม รวบรวม จัดทำแปล และยื่นคำขอรับวีซ่าและเอกสารประกอบรายการต่างๆ เพื่อและในนามของผู้ใช้บริการ ซึ่ง สปา คอมปานี จะมีการคิดค่าธรรมเนียมการแปลเอกสารนั้นๆ ด้วย
 3. สปา คอมปานี จะติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประจำสถานทูต สถานกงสุล และ/หรือ หน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาและออกวีซ่าแก่ผู้ใช้บริการ
 4. สปา คอมปานี จะอำนวยความสะดวกในการนัดหมาย นัดสัมภาษณ์ ระหว่างผู้ใช้บริการกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประจำสถานทูต สถานกงสุล และ/หรือ หน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่
 5. สปา คอมปานี จะติดตามผลในระยะต่างๆ ยื่นเอกสารเพิ่มเติมตามที่เจ้าหน้าที่ร้องขอ และรับเล่มหนังสือเดินทางของผู้ใช้บริการที่ได้รับวีซ่าแล้ว

ในการนี้ ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับในเงื่อนไขแต่ละข้อของการให้บริการของสปา คอมปานี ดังนี้:

 1. สปา คอมปานี จะให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ เฉพาะภายในขอบเขตการบริการที่ระบุไว้ตามข้อ 1) ถึง 5) ข้างต้นเท่านั้น
 2. สปา คอมปานี มิได้เป็น และไม่มีหน้าที่หรือความรับผิดในการเป็นผู้ค้ำประกันเพื่อประโยชน์ในการเดินทางให้กับผู้รับบริการแต่อย่างใด ไม่ว่าในส่วนของการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทยหรือการเดินทางเข้าและพำนักอยู่ในประเทศปลายทาง
 3. เพื่อตอบแทนการบริการของสปา คอมปานี ผู้ใช้บริการตกลงที่ชำระค่าบริการเป็นเงินจำนวนหนึ่งตามรายการราคาอย่างเป็นทางการ แก่สปา คอมปานี ซึ่งจะเรียกเก็บเมื่อได้รับอนุมัติงานและเริ่มการทำวีซ่า
 4. การพิจารณา การอนุมัติ การออกวีซ่า ฯลฯ ล้วนอยู่ภายใต้ดุลยพินิจเต็มและเอกสิทธิ์โดยเฉพาะของสถานทูต สถานกงสุล และ/หรือ หน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาและออกวีซ่าของประเทศที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คำขอของผู้ใช้บริการอาจถูกปฏิเสธหรืออนุมัติอย่างมีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งโดยที่หน่วยงานดังกล่าวไม่จำเป็นต้องให้เหตุผลใดๆ แก่การดังกล่าวก็ได้ ทั้งนี้ สปา คอมปานี ไม่อาจรับประกันได้ว่าผู้ใช้บริการจะได้รับวีซ่าตามที่ร้องขอไป
 5. สปา คอมปานี ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าบริการที่ได้รับไว้ตามข้อ 3 แก่ผู้ใช้บริการ ในกรณีที่คำขอรับ วีซ่าถูกปฏิเสธ ด้วยเหตุผลอื่นใดที่มิใช่เพราะความผิดพลาดหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของสปา คอมปานี
 6. ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลต่างๆ ที่เปิดเผยในคำขอรับวีซ่าและบรรดาเอกสารประกอบ และที่ได้ให้ต่อเจ้าหน้าที่ในการสัมภาษณ์วีซ่า (หากมี) โดยสปา คอมปานี เป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกในการสื่อสารหรือถ่ายทอดข้อมูลดังกล่าวลงในเอกสารหรือต่อเจ้าหน้าที่เท่านั้น ผู้ใช้บริการยอมรับและเข้าใจว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นส่วนประกอบสำคัญในการพิจารณา อนุมัติและออกวีซ่าแก่ผู้ใช้บริการ
 7. ขึ้นอยู่กับกฎระเบียบของแต่ละสถานที่ ผู้ใช้บริการอาจถูกร้องขอให้ไปแสดงตนด้วยตนเอง, เข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่า และให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ ณ สถานทูต สถานกงสุล และ/หรือ หน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ ซึ่งหากมีกรณีดังกล่าว สปา คอมปานี จะแจ้งต่อผู้ใช้บริการเป็นการล่วงหน้าเพื่อนัดหมายอีกครั้งหนึ่ง โดยเจ้าหน้าที่ของสปา คอมปานี จะไปอยู่ ณ สถานที่ดังกล่าวเพื่อคอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการด้วย

การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข ในการใช้บริการ

ข้าพเจ้า ผู้ใช้บริการ ได้อ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาข้างต้นในแต่ละข้ออย่างถ่องแท้แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่ออิเล็คโทรนิคไว้ข้างท้ายนี้เพื่อยอมรับเงื่อนไขการให้บริการของสปา คอมปานี ต่อไป การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข ในการใช้บริการ ณ บริษัท สปา คอมปานี แบงค์คอค จำกัด   ด้วยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า “ผู้ใช้บริการ” ณ บริษัท สปา คอมปานี แบงค์คอค จำกัด (“สปา คอมปานี”) จัดทำขึ้นไว้เพื่อแสดงว่า ก่อนที่ข้าพเจ้าจะเริ่มเข้ารับบริการ ณ สปา คอมปานี ข้าพเจ้าได้อ่านทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงลักษณะบริการที่จะได้รับจาก สปา คอมปานี รวมถึงข้อจำกัดของบริการ จึงได้ตกลงยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ ณ สปา คอมปานี ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้:

 1. การให้บริการทั่วไปของสปา คอมปานี

ก. สปา คอมปานี เป็นหนึ่งในผู้รับเหมางาน (Outsourcing Company) สำหรับส่วนงาน call center/ helpdesk center ให้กับ spa-company.com (“เว็บไซต์”) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการเว็บไซต์ที่ก่อตั้งขึ้นในยุโรป โดยสปา คอมปานี ได้รับมอบหมายหน้าที่งานให้เป็น call center/ helpdesk center (ศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรื่องทั่วไปทางโทรศัพท์เพื่อสนับสนุนการใช้งาน) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นผู้ใช้เว็บไซต์ในประเทศไทย

ข. สปา คอมปานี จะให้บริการช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ ในด้านวิธีการใช้งาน ปัญหาทางเทคนิค ข้อมูลเฉพาะต่างๆ ฯลฯ เพื่อที่ผู้ใช้เว็บไซต์ในประเทศไทยสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ได้ตรงตามความต้องการมากที่สุด

ค. สปา คอมปานี มิได้เป็นผู้ให้บริการจับคู่งาน การจัดหางาน การรับคนเข้าทำงาน หรือการกระทำในลักษณะอื่นใดที่คล้ายคลึงกันต่อผู้ใช้บริการ หากผู้ใช้บริการผู้ใดประสงค์มองหาโอกาสในการทำงาน โปรดติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลและสมัครงานตำแหน่งนั้นโดยตรงต่อนายจ้างที่ท่านประสงค์โดยตัวท่านเอง ทั้งนี้ สปา คอมปานี จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ช่วยเหลือ หรือกระทำการใดๆ ในส่วนของการสมัครและรับเข้าทำงานดังกล่าว

ง. ในการขอความช่วยเหลือ คำปรึกษา และ/หรือคำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ ผู้ใช้บริการอาจติดต่อสปา คอมปานี ได้ในระหว่างเวลาทำการ (00 น. ถึง 17.00 น.) วันทำการ (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ผ่านช่องทางการติดต่อดังต่อไปนี้:

– ติดต่อด้วยตนเอง ณ สำนักงานของสปา คอมปานี

– โทรศัพท์ หมายเลข 098-654-4280

– ส่งข้อความหาเราได้ที่นี่

 1. การให้บริการเพิ่มเติมของสปา คอมปานี เนื่องจากเงื่อนไขและข้อกำหนดของเว็บไซต์กำหนดให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์เป็นครั้งแรกจะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้กับทางเว็บไซต์ก่อนการใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งบรรดาข้อมูลต่างๆ ที่ต้องกรอกจะต้องใช้ภาษาอังกฤษ และอาจมีข้อมูลทางเทคนิคหรือเฉพาะทางบ้าง ดังนั้น หากผู้ใช้บริการประสงค์ ผู้ใช้บริการอาจร้องขอบริการเพิ่มเติมจากสปา คอมปานี เพื่อให้ช่วยเหลือในการจัดทำคำแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษในลักษณะและแนวทางที่เหมาะสมต่อการใช้งานในเว็บไซต์ได้ โดยการให้บริการเพิ่มเติมนี้เป็นการให้บริการที่มีค่าใช้จ่าย
 1. ค่าบริการ 3.1  การให้บริการทั่วไปของสปา คอมปานี ตามข้อ 1. ข้างต้น ไม่มีค่าใชจ่าย เนื่องด้วยเป็นเพียงบริการบนฐานของการเป็น call center/ helpdesk center หรือหน่วยงานฝ่ายสนับสนุน 3.2  การให้บริการเพิ่มเติมของสปา คอมปานี ตามข้อ 2. ข้างต้น ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าบริการตามรายการราคาอย่างเป็นทางการ ให้แก่สปา คอมปานี โดยสปา คอมปานีจะเริ่มต้นให้บริการต่อเมื่อได้รับชำระค่าบริการเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น
 1. ข้อจำกัดอำนาจและความรับผิด

ก. สปา คอมปานีมิได้เป็นผู้ดำเนินงานของเว็บไซต์ มิได้มีอำนาจหรือได้รับมอบอำนาจให้สามารถทำนิติกรรมเพื่อให้มีผลเป็นการผูกพันเว็บไซต์

ข. นิติสัมพันธ์ระหว่างสปา คอมปานี และ เว็บไซต์ เป็นไปตามสัญญาจ้างเหมางาน (Outsourcing Agreement) บนลักษณะของสัญญาจ้างทำของ โดยที่เว็บไซต์จ้างสปา คอมปานี เพื่อให้ดำเนินงานเป็น call center/ helpdesk center ในส่วนประเทศไทยให้กับเว็บไซต์ สปา คอมปานี มิได้เป็นหุ้นส่วน กิจการ่วมค้า คอนซอร์เตียม ผู้แทน นายหน้า ตัวแทน สาขา สถานประกอบการ หรืออย่างอื่นใดให้แก่เว็บไซต์ในประเทศไทย

ค. การเข้าใช้เว็บไซต์นั้นต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของเว็บไซต์เป็นต่างหาก การใช้หรือยังคงใช้เว็บไซต์ต่อไปให้ถือว่าเป็นการที่ผู้ใช้บริการยอมรับซึ่งเงื่อนไขและข้อกำหนดของเว็บไซต์นั้นแล้วด้วย สปา คอมปานี จะไม่มีความรับผิดใดในข้อโต้แย้ง ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นั้น ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในส่วนของผู้ใช้บริการหรือเว็บไซต์ก็ตาม

ง. สปา คอมปานี จำกัดความรับผิดต่อเฉพาะกรณีที่สปา คอมปานีได้ให้ข้อมูลที่ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ รวมถึงการจัดทำคำแปลที่ผิดพลาด คลาดเคลื่อนหรือตกหล่นไปในสาระสำคัญของบรรดาเอกสารที่ให้บริการจัดทำคำแปลเท่านั้น