เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ

คำขอใช้บริการอำนวยความสะดวกในการยื่นขอวีซ่า

ข้าพเจ้า “ผู้ใช้บริการ” ขอแสดงเจตจำนงค์เพื่อเข้าใช้บริการของบริษัท สปา คอมปานี แบงค์คอค จำกัด (“สปา คอมปานี”) สำหรับบริการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่ข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์ในการยื่นคำขอรับวีซ่าของต่างประเทศ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้:

 1. สปา คอมปานี จะให้ข้อมูลและคำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และข้อปฏิบัติ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการยื่นขอวีซ่าที่ผู้ใช้บริการประสงค์
 2. สปา คอมปานี จะจัดเตรียม รวบรวม จัดทำแปล และยื่นคำขอรับวีซ่าและเอกสารประกอบรายการต่างๆ เพื่อและในนามของผู้ใช้บริการ ซึ่ง สปา คอมปานี จะมีการคิดค่าธรรมเนียมการแปลเอกสารนั้นๆ ด้วย
 3. สปา คอมปานี จะติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประจำสถานทูต สถานกงสุล และ/หรือ หน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาและออกวีซ่าแก่ผู้ใช้บริการ
 4. สปา คอมปานี จะอำนวยความสะดวกในการนัดหมาย นัดสัมภาษณ์ ระหว่างผู้ใช้บริการกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประจำสถานทูต สถานกงสุล และ/หรือ หน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่
 5. สปา คอมปานี จะติดตามผลในระยะต่างๆ ยื่นเอกสารเพิ่มเติมตามที่เจ้าหน้าที่ร้องขอ และรับเล่มหนังสือเดินทางของผู้ใช้บริการที่ได้รับวีซ่าแล้ว

ในการนี้ ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับในเงื่อนไขแต่ละข้อของการให้บริการของสปา คอมปานี ดังนี้:

 1. สปา คอมปานี จะให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ เฉพาะภายในขอบเขตการบริการที่ระบุไว้ตามข้อ 1) ถึง 5) ข้างต้นเท่านั้น
 2. สปา คอมปานี มิได้เป็น และไม่มีหน้าที่หรือความรับผิดในการเป็นผู้ค้ำประกันเพื่อประโยชน์ในการเดินทางให้กับผู้รับบริการแต่อย่างใด ไม่ว่าในส่วนของการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทยหรือการเดินทางเข้าและพำนักอยู่ในประเทศปลายทาง
 3. เพื่อตอบแทนการบริการของสปา คอมปานี ผู้ใช้บริการตกลงที่ชำระค่าบริการเป็นเงินจำนวนหนึ่งตามรายการราคาอย่างเป็นทางการ แก่สปา คอมปานี ซึ่งจะเรียกเก็บเมื่อได้รับอนุมัติงานและเริ่มการทำวีซ่า
 4. การพิจารณา การอนุมัติ การออกวีซ่า ฯลฯ ล้วนอยู่ภายใต้ดุลยพินิจเต็มและเอกสิทธิ์โดยเฉพาะของสถานทูต สถานกงสุล และ/หรือ หน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาและออกวีซ่าของประเทศที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คำขอของผู้ใช้บริการอาจถูกปฏิเสธหรืออนุมัติอย่างมีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งโดยที่หน่วยงานดังกล่าวไม่จำเป็นต้องให้เหตุผลใดๆ แก่การดังกล่าวก็ได้ ทั้งนี้ สปา คอมปานี ไม่อาจรับประกันได้ว่าผู้ใช้บริการจะได้รับวีซ่าตามที่ร้องขอไป
 5. สปา คอมปานี ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าบริการที่ได้รับไว้ตามข้อ 3 แก่ผู้ใช้บริการ ในกรณีที่คำขอรับ วีซ่าถูกปฏิเสธ ด้วยเหตุผลอื่นใดที่มิใช่เพราะความผิดพลาดหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของสปา คอมปานี
 6. ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลต่างๆ ที่เปิดเผยในคำขอรับวีซ่าและบรรดาเอกสารประกอบ และที่ได้ให้ต่อเจ้าหน้าที่ในการสัมภาษณ์วีซ่า (หากมี) โดยสปา คอมปานี เป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกในการสื่อสารหรือถ่ายทอดข้อมูลดังกล่าวลงในเอกสารหรือต่อเจ้าหน้าที่เท่านั้น ผู้ใช้บริการยอมรับและเข้าใจว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นส่วนประกอบสำคัญในการพิจารณา อนุมัติและออกวีซ่าแก่ผู้ใช้บริการ
 7. ขึ้นอยู่กับกฎระเบียบของแต่ละสถานที่ ผู้ใช้บริการอาจถูกร้องขอให้ไปแสดงตนด้วยตนเอง, เข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่า และให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ ณ สถานทูต สถานกงสุล และ/หรือ หน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ ซึ่งหากมีกรณีดังกล่าว สปา คอมปานี จะแจ้งต่อผู้ใช้บริการเป็นการล่วงหน้าเพื่อนัดหมายอีกครั้งหนึ่ง โดยเจ้าหน้าที่ของสปา คอมปานี จะไปอยู่ ณ สถานที่ดังกล่าวเพื่อคอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการด้วย

การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข ในการใช้บริการ

ข้าพเจ้า ผู้ใช้บริการ ได้อ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาข้างต้นในแต่ละข้ออย่างถ่องแท้แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่ออิเล็คโทรนิคไว้ข้างท้ายนี้เพื่อยอมรับเงื่อนไขการให้บริการของสปา คอมปานี ต่อไป การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข ในการใช้บริการ ณ บริษัท สปา คอมปานี แบงค์คอค จำกัด   ด้วยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า “ผู้ใช้บริการ” ณ บริษัท สปา คอมปานี แบงค์คอค จำกัด (“สปา คอมปานี”) จัดทำขึ้นไว้เพื่อแสดงว่า ก่อนที่ข้าพเจ้าจะเริ่มเข้ารับบริการ ณ สปา คอมปานี ข้าพเจ้าได้อ่านทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงลักษณะบริการที่จะได้รับจาก สปา คอมปานี รวมถึงข้อจำกัดของบริการ จึงได้ตกลงยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ ณ สปา คอมปานี ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้:

 1. การให้บริการทั่วไปของสปา คอมปานี

ก. สปา คอมปานี เป็นหนึ่งในผู้รับเหมางาน (Outsourcing Company) สำหรับส่วนงาน call center/ helpdesk center ให้กับ spa-company.com (“เว็บไซต์”) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการเว็บไซต์ที่ก่อตั้งขึ้นในยุโรป โดยสปา คอมปานี ได้รับมอบหมายหน้าที่งานให้เป็น call center/ helpdesk center (ศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรื่องทั่วไปทางโทรศัพท์เพื่อสนับสนุนการใช้งาน) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นผู้ใช้เว็บไซต์ในประเทศไทย

ข. สปา คอมปานี จะให้บริการช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ ในด้านวิธีการใช้งาน ปัญหาทางเทคนิค ข้อมูลเฉพาะต่างๆ ฯลฯ เพื่อที่ผู้ใช้เว็บไซต์ในประเทศไทยสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ได้ตรงตามความต้องการมากที่สุด

ค. สปา คอมปานี มิได้เป็นผู้ให้บริการจับคู่งาน การจัดหางาน การรับคนเข้าทำงาน หรือการกระทำในลักษณะอื่นใดที่คล้ายคลึงกันต่อผู้ใช้บริการ หากผู้ใช้บริการผู้ใดประสงค์มองหาโอกาสในการทำงาน โปรดติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลและสมัครงานตำแหน่งนั้นโดยตรงต่อนายจ้างที่ท่านประสงค์โดยตัวท่านเอง ทั้งนี้ สปา คอมปานี จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ช่วยเหลือ หรือกระทำการใดๆ ในส่วนของการสมัครและรับเข้าทำงานดังกล่าว

ง. ในการขอความช่วยเหลือ คำปรึกษา และ/หรือคำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ ผู้ใช้บริการอาจติดต่อสปา คอมปานี ได้ในระหว่างเวลาทำการ (00 น. ถึง 17.00 น.) วันทำการ (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ผ่านช่องทางการติดต่อดังต่อไปนี้:

– ติดต่อด้วยตนเอง ณ สำนักงานของสปา คอมปานี

– โทรศัพท์ หมายเลข 098-654-4280

– ส่งข้อความหาเราได้ที่นี่

 1. การให้บริการเพิ่มเติมของสปา คอมปานี เนื่องจากเงื่อนไขและข้อกำหนดของเว็บไซต์กำหนดให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์เป็นครั้งแรกจะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้กับทางเว็บไซต์ก่อนการใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งบรรดาข้อมูลต่างๆ ที่ต้องกรอกจะต้องใช้ภาษาอังกฤษ และอาจมีข้อมูลทางเทคนิคหรือเฉพาะทางบ้าง ดังนั้น หากผู้ใช้บริการประสงค์ ผู้ใช้บริการอาจร้องขอบริการเพิ่มเติมจากสปา คอมปานี เพื่อให้ช่วยเหลือในการจัดทำคำแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษในลักษณะและแนวทางที่เหมาะสมต่อการใช้งานในเว็บไซต์ได้ โดยการให้บริการเพิ่มเติมนี้เป็นการให้บริการที่มีค่าใช้จ่าย
 1. ค่าบริการ 3.1  การให้บริการทั่วไปของสปา คอมปานี ตามข้อ 1. ข้างต้น ไม่มีค่าใชจ่าย เนื่องด้วยเป็นเพียงบริการบนฐานของการเป็น call center/ helpdesk center หรือหน่วยงานฝ่ายสนับสนุน 3.2  การให้บริการเพิ่มเติมของสปา คอมปานี ตามข้อ 2. ข้างต้น ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าบริการตามรายการราคาอย่างเป็นทางการ ให้แก่สปา คอมปานี โดยสปา คอมปานีจะเริ่มต้นให้บริการต่อเมื่อได้รับชำระค่าบริการเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น
 1. ข้อจำกัดอำนาจและความรับผิด

ก. สปา คอมปานีมิได้เป็นผู้ดำเนินงานของเว็บไซต์ มิได้มีอำนาจหรือได้รับมอบอำนาจให้สามารถทำนิติกรรมเพื่อให้มีผลเป็นการผูกพันเว็บไซต์

ข. นิติสัมพันธ์ระหว่างสปา คอมปานี และ เว็บไซต์ เป็นไปตามสัญญาจ้างเหมางาน (Outsourcing Agreement) บนลักษณะของสัญญาจ้างทำของ โดยที่เว็บไซต์จ้างสปา คอมปานี เพื่อให้ดำเนินงานเป็น call center/ helpdesk center ในส่วนประเทศไทยให้กับเว็บไซต์ สปา คอมปานี มิได้เป็นหุ้นส่วน กิจการ่วมค้า คอนซอร์เตียม ผู้แทน นายหน้า ตัวแทน สาขา สถานประกอบการ หรืออย่างอื่นใดให้แก่เว็บไซต์ในประเทศไทย

ค. การเข้าใช้เว็บไซต์นั้นต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของเว็บไซต์เป็นต่างหาก การใช้หรือยังคงใช้เว็บไซต์ต่อไปให้ถือว่าเป็นการที่ผู้ใช้บริการยอมรับซึ่งเงื่อนไขและข้อกำหนดของเว็บไซต์นั้นแล้วด้วย สปา คอมปานี จะไม่มีความรับผิดใดในข้อโต้แย้ง ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นั้น ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในส่วนของผู้ใช้บริการหรือเว็บไซต์ก็ตาม

ง. สปา คอมปานี จำกัดความรับผิดต่อเฉพาะกรณีที่สปา คอมปานีได้ให้ข้อมูลที่ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ รวมถึงการจัดทำคำแปลที่ผิดพลาด คลาดเคลื่อนหรือตกหล่นไปในสาระสำคัญของบรรดาเอกสารที่ให้บริการจัดทำคำแปลเท่านั้น

Visa

Visa Services

Visa service is a comprehensive extra feature where Spa Company Bangkok will provide complete paperwork for Your company, collect complete paperwork from therapist and apply for Visa, Permanent residency.

Check our Visa Pricing Structure for doing visa for Thai Therapists

Visa service is “All-inclusive” service, where we will complete the whole process from A to Z for one fee only (no extra fee, no hidden charges)

As we have experience with most common countries and are aware of most common mistakes either employees or employers make, we could streamline and execute the process in very timely and efficient manner.

We would save your time

Pricing

Our management, consulting, preparation fee is included in the price (If you chose the “All Inclusive Service).

However, any direct expenses at the Embassy, Ministry of Foreign Affairs or other documentation would be charged after providing a valid receipt.

Budgeting Will be part of milestones. It changes from country to country and it changes constantly. As per standards, we are not responsible for any changes of

Home

Large Database of Thai Therapist

Every time you come to our site there will be online database with Thai therapist ready to go overseas. Your time is valuable and we want to give you result as quickly as possible. The database is updated daily.

SHEER NUMBERS

A lot of therapist to search from that are verified in our office

UPDATES

Our database is regularly updated with real and verified people

GREAT LOOKING PROFILES

Profiles include work experience, short videos and evaluation of therapist

Find your personnel quickly

Get therapist within 24 hours of approval of job offer. Lower the time doing ineffective HR task and focus on your core business. We guarantee maximum 6 business day turnaround. We implemented and developed processes, that are automated and save your time. Execute tasks that matter –> and we will do the rest for you.

QUICK APPROVAL

After you select and shortlist your future employees, we approve therapist for the job as quickly as possible, explaining all the work conditions and visa processes

SAVE TIME REDUCING INEFFECTIVE TASKS

Constantly updated profiles with real job-seekers and online profiles.

MONEY BACK GUARANTEE

Money Back Guarantee – Refund 100% If you are unhappy with the selected candidate for any reason within first month. Cancel during the process to get full refund. No questions asked. Some Conditions Applies.

Guarantees for peace of mind

Doing international recruiting is complicated. We want you to sleep really well, so we offer wide range guarantees to secure your inner peace. Several step of verifications, control mechanisms and money back guarantee ensures smooth handling

VERIFIED

Hundreds of verified therapists to search from. What you see is what you get

LIVE CHAT

Have online chat with approved therapist to discuss work details.

GUARANTEE

Money Back Guarantee – Refund 100% If you are unhappy with the selected candidate for any reason within first month. Cancel during the process to get full refund. No questions asked. Some Conditions Applies.

How to run a spa book

Get the management book for all Spa & Wellness operators. The last decade of the experiences and trends in one place. Verified tips and tricks to increase profit, customer retention, and operational effectiveness.

How It Works

Please pay close attention to the following steps. Read our F.A.Q. Enjoy yourself. 

1. LOG IN

Log in to our portal first  with your email and mobile phone. You will unlock premium content. You can post a job, bookmark candidates and plenty other options. You would have to upload the business registration and passport of owner.

2. POST A JOB

Post a job – specify the job criteria and publish the conditions for potential therapists, that can apply directly to your offer. Sp Company have to approve the job first. It takes about 10 minutes to complete. Your job will be saved for the future

3. PAYMENT & VERIFICATION

Payment & Verification – Payments can be made via PayPal or Direct Transfer to Thailand. After payment is done –> Your job will go live and can be viewed by thousands of therapists. You can share it on social media or email it to a friend. Please note that Spa Company will not proceed without deposit payment.

4. SELECT CANDIDATES

Select Candidates – browse the online database, add several therapist to “WISHLIST” or approve therapist that directly “APPLIED” to your job. Selecting therapist is quite easy, just follow the steps when you log in

5. DECISION TIME

Decision Time – Approving therapist is a process, when selected candidate will become 120% excited to travel. It is a big decision for everyone to leave home for a long time, therefore we want to ensure therapist being completely opn board with all the conditions.

You could chat up to 72 hours with every therapist.  You will be notified on all the processes by email.

6. APPROVAL

Approval – The therapist has 24 hours to approve the job or reject it. If they approve your job offer, we will share contact details to both of you. If you purchased premium packages, we will follow up with more information and start processing documents for visa.

Search Therapist

"สถานที่ทำงานอยู่ใกล้ภูเขา อากาศดีมาก ทำงานก็สนุก ไม่เหนื่อยเลย เจอแต่คนดีๆ ตอนนี้ก็กำลังพยายามเรียนพูดภาษาสโลวักอยู่ มีความสุขมากๆ ที่ได้มาทำงานที่ต่างประเทศ"
Khampad – Sabai Dee, Slovakia
ขอบคุณ Spa Company สำหรับการดำเนินการทุกอย่าง ตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ ได้มาทำงานที่ประเทศสโลวาเกียตามที่ฝันไว้
Pauline – Tripple Center, Slovakia
We are using Spa Company for recruitment for about 8 years now and it is the main source of our success. Definitely worth recommending.
Green Lotus
Our main partner Sabaidee Center has been sourcing therapist, they were always quality, great and immaculate ladies with precision in their work. Great stuff
Hotel Lesna – Slovakia
Exceptional and Professional Service with great Turnaround time
Wai Thai Franchise (Russia)

Questions?

CONTACT US

Already Paid

You already paid for this job. Please contact us if you have any questions.