Home > All Jobs > สปาห้าดาวในโรงแรงแรมและคาสิโน - รายได้โดยรวม 60,xxxx บาท

สปาห้าดาวในโรงแรงแรมและคาสิโน - รายได้โดยรวม 60,xxxx บาท

Photo Credits: Annika Thielemann
Premium Listing
คุณสมบัติ
อายุ24 - 40 Years
เพศหญิง
ประสบการณ์3 Years
ประเทศMacau
สัญญาจ้าง
เงินเดือน1700 USD/month
อาหารไม่มี
ทิปแล้วแต่ลูกค้าพิจารณา
ค่าคอมมิชชั่นมีคอมมิสชัน
อื่นๆมี
ช่วงเวลาการทำงาน10 hours/week
Length1 Years
ประสบการณ์ขั้นต่ำ3 ปี
รายละเอียดงาน

Are you a skilled and passionate individual looking for an exceptional career opportunity in the luxury spa industry? Look no further! We are thrilled to announce that our world-famous hotel chain’s luxury spa is currently seeking talented candidates to join our marvelous team.

As a part of our team, you will be immersed in a work environment that exudes excellence and sophistication. We take pride in providing the highest level of service to our esteemed guests, and you will have the chance to be part of creating unforgettable experiences for them.

What we offer:

 1. Attractive Salary: We believe in recognizing and rewarding talent. You will receive a competitive salary package commensurate with your skills and experience.
 2. Great Work Environment: Our luxury spa ensures a serene and opulent ambiance, creating the perfect setting for relaxation and rejuvenation for both guests and employees. You’ll find yourself working amidst tranquility and beauty.
 3. Career Growth: We value the development of our employees and offer excellent opportunities for career advancement within our global hotel chain. Whether you aim to grow as a spa specialist, team leader, or explore other areas within our organization, we will support your ambitions.

Requirements:

 • A passion for the spa industry and a dedication to delivering exceptional customer experiences.
 • Relevant experience and expertise in spa therapies, beauty treatments, massage techniques, and wellness practices.
 • Excellent communication skills and the ability to work effectively as part of a team.
 • Certifications and licenses as required by local regulations and industry standards.

Responsibilities:

 • Provide personalized spa treatments to guests, catering to their individual needs and preferences.
 • Maintain the highest standards of cleanliness, hygiene, and sanitation in the spa facilities.
 • Offer professional recommendations on spa services and products to enhance guests’ well-being.
 • Collaborate with other spa team members to ensure a seamless and extraordinary guest experience.
 • Participate in ongoing training and development programs to stay updated with the latest trends and techniques in the spa industry.

Join us and become a part of our luxury spa family, where passion, excellence, and guest satisfaction are at the heart of everything we do. Elevate your career and embark on a journey of fulfillment and success.

To apply, please submit your updated resume and a cover letter highlighting your skills and motivation to be a part of our marvelous team. We eagerly await the opportunity to welcome you aboard!

 

คุณต้องการหาคนในตำแหน่งไหน?

Spa Therapists

 • Position: Spa Therapist
 • Gender: Female
 • Age Range: 24-45 years old
 • Experience: Minimum 3 years in 5-star hotels
 • Skills: Proficient in various spa massage techniques and familiar with spa equipment
 • Appearance: Presentable and professional demeanor
 • Availability: Able to work in shifts and handle an overclocked working environment

Brief Description: We are seeking skilled and experienced female Spa Therapists to join our team at a prestigious establishment. The ideal candidates should have a minimum of 3 years of experience working in 5-star hotels and possess a comprehensive knowledge of different spa massage techniques and equipment. Presentable appearance and the ability to handle an intense working schedule are crucial for this role. If you have the expertise and dedication to deliver exceptional spa experiences, we welcome you to apply and be part of our dynamic team.

Chefs (Sous Chef and Chef de Partie)

 • Positions: Sous Chef, Chef de Partie
 • Gender: Unisex
 • Age Range: 25-45 years old
 • Experience: Minimum 3 years in 5-star hotels
 • Skills: Proficient in various cuisines, especially Thai food
 • Availability: Able to work in shifts and handle an overclocked working environment

Brief Description: We are looking for experienced Chefs, including Sous Chef and Chef de Partie, to become part of our culinary team in a renowned establishment. The ideal candidates should have a minimum of 3 years of experience in 5-star hotels and be adept at preparing various cuisines, with a special focus on Thai food. The roles require individuals who can handle the pressures of working in shifts and in a fast-paced environment. If you are passionate about culinary arts and possess the necessary skills, we encourage you to apply and join us in delivering exceptional dining experiences to our valued patrons.

บรรยากาศการทำงาน
ข้อมูลเพื่มเติม

Minimum educational qualification: Junior High School diploma or equivalent.
Clean criminal record with no past prosecutions.
Verification letters from at least two previous employers.

เกี่ยวกับ ลูกค้า

Luxury entertainment caters to high rollers and affluent individuals.
The target audience comprises investors, tourists seeking unique experiences, and celebrities.
These individuals possess considerable financial resources.
They are capable of indulging in premium entertainment offerings.
Luxury entertainment providers prioritize catering to this exclusive demographic.

เกี่ยวกับ ร้าน

Experience a sensory journey like no other as you immerse yourself in a symphony of soothing aromas, gentle melodies, and the most luxurious spa treatments known to mankind.

Elevate your senses as you surrender to the caress of sumptuous oils and the magic touch of skilled hands, transporting you to a realm of pure bliss.

Embrace a realm of indulgence fit for royalty, where rejuvenation and renewal reign supreme, leaving you feeling like the true star you are.

ที่พัก

Therapists will be provided with 500 MOP for accommodation. In Macau, expatriate workers are responsible for arranging their own living arrangements, often opting for house sharing as a common practice.

วีซ่า

1. Massage Certificates
2. CID
3. Educational Certificates
4. Other relatives documents